¸Anunț important de la Primăria Păulești! Se acordă sprijin material

lucrări de canalizare
angajare

¸Anunț important de la Primăria Păulești! Se acordă sprijin material

ANUNŢ ACORDARE SPRIJIN MATERIAL (tichet social cu valoare de 250 LEI/la doua luni).


Familiile CARE NU BENEFICIAZĂ de alocație pentru susţinerea familiei pot solicita acordarea sprijinului material prevăzut de OUG
63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situaţii de risc de
deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de
distribuire a acestuia, dacă îndeplinesc urmatoarele conditii:


familiile cu cel putin 2 copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei
familile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

Se depune de către reprezentantul familiei o cerere şi declaratie pe propria răspundere la primăria in a cărei rază teritorială işi au domiciliul sau resedinta ori locuiesc efectiv, aşa cum sunt acestea definite la art. 10 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare.
PERSOANELE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ CATEGORIE SUNT RUGATE SĂ SE PREZINTE LA COMP.AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENTA ȘI PROTECTIE SOCIALĂ -Primăria Paulesti (cu sediul in cadrul Căminului Cultural Paulesti) CU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, dupa cum urmeaza:

Act de identitate-original și copie pentru toti membrii familiei:
Dovada veniturilor, DUPA CAZ:
a) venituri din pensii acordate in sistemul public de pensii:
b) venituri din pensil acordate in sistemele neintegrate sistemului public de pensil
c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii
sectoriale;
d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonantel de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind
instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completarile ulterioare;
e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completările ulterioare;
f) indemnizația de acomodare acordată în baza Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiel, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
g) indemnizația pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate cu varsta cuprinsă între 3 si 7 ani, acordata in baza Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.
132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
h) veniturile neimpozabile prevazute la art. 62 lit. b), c), n), ) sir) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
i) venituri din cedarea folosintel bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
i) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completările ulterioare;
k) venituri din activitati agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;
1) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
m) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
-Si alte documente care sa ateste veniturile familiei:
Veniturile prevăzute lit. a) -h) sunt, după caz, cele din luna anterioara celei in care se efectuează plata sprijinului sau pentru care s-a
efectuat plata impozitelor şi contribuţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, luna anterioara
celei în care se efectuează plata sprijinului; Veniturile prevazute la alin. (1) lit. i)-m) sunt cele realizate in anul 2021.


Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o VALOARE NOMINALA DE 250 LEI ŞI SE ACORDĂ O
DATĂ LA DOUĂ LUNI
pana la 31 Decembrie 2022. Sumele acordate pot fi utilizate in termen de 12 luni de la data fiecărei alimentari

hidro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here