logo
RNTV Live

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești organizează concurs de recrutare

AJOFM Prahova, locuri de munca sursă foto Antena 1
Mihai Constantinescu

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești organizează concurs de recrutare

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Inspecție Fiscală și Administrarea Bazei de Date .Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, calendar concurs

Calendarul de desfășurare a concursului :

-proba scrisă în data de 2 noiembrie 2021, ora 10.00, la sediul instituţiei;

-proba interviu în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Unde se depun dosarele de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti din Ploiești, B-dul Independenţei nr.16, județul Prahova, etajul 2, camera 3 în perioada 29.09.2021 – 18.10.2021, de luni până joi inclusiv,între orele 9.00-15.00 și vineri 9.00-13.00.

Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente: a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de participare la concurs sunt:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Finanţe Locale din Ploiești, B-dul Independenţei nr.16, județul Prahova.-

bogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor