Protecția Consumatorului Ploiești face angajări. Vezi cum poți obține un post

angajare

Protecția Consumatorului Ploiești face angajări. Vezi cum poți obține un post

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia (Ploiesti) organizează concurs în data de 26.08.2022 ( proba scrisă)- ora 10, iar interviul va fi susţinut într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, dată care va fi anunţată odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul din Ploiesti, str. Industriei nr. 111, jud.Prahova.

Concursul este organizat conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, OUG nr.109/2021 privind echivalarea funcțiilor publice cu funcțiile publice generale, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Protecția Consumatorului Ploiești face angajări

Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia (Ploiesti), organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a următoarelor funcţii publice de executie vacante :

–     comisar, clasa I, grad profesional superior/CJPC Prahova -1post ( ID 370762)

 • Comisar, clasa I,grad profesional superior/CRPC-Regiunea Sud Muntenia (Ploiesti) – Comp.Economic si Resurse Umane -1 post (ID 369877)

–      Comisar, clasa I, grad profesional asistent/CJPC Prahova – 1 post ( ID 436978)

 • Comisar, clasa I, grad profesional asistent / CJPC Arges -1post ( ID 395642)

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; Proba scrisă se va desfăşura la sediul CRPC Regiunea Sud Muntenia Ploiesti,

Str.Industriei , nr. 111, Localitatea Ploiiesti, în data de 26 august 2022, ora 10.

Dosarele se depun la Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia (Ploiesti), str. Industriei, nr.111, Ploiesti, jud. Prahova, în perioada 27 IULIE 2022 – 16 AUGUST 2022 . Persoana de contact Tanase Varvara – comisar superior, telefon 0244 576436; e-mail [email protected]

Condiții

Condiţiile care trebuie să fie îndeplinite de catre persoanele care participă la concurs, în conformitate cu prevederile art.465 din OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, sunt urmatoarele:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Acte necesare

Actele care alcătuiesc dosarul de concurs sunt:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Candidatul cu dizabilităţi, înscris la concursul de recrutare, poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs. Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin publicare pe pagina de internet a instituției, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului.

Condiții de participare ;

 1. Pentru funcţiile de comisar, clasa I,grad profesional superior

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta.

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie minimum 7 ani, art.468, lit.c) din O.U.G. 57/2019

2.     Pentru funcţia de comisar, clasa I, grad profesional superior- Compartimentul Economic şi Resurse Umane

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in stiinte economice.

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie minimum 7 ani, art.468, lit.c) din O.U.G. 57/2019

3.  Pentru functia de comisar, clasa I, grad profesional asistent

 • studii u niversitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie minimum 1 an, art.468, lit.c) din OUG 57/2019

BIBLIOGRAFIA pentru funcțiile de comisari din cadrul CRPC-RSM (Ploiesti) CJPC Prahova / CJPC ARGES

1.Constituția României, republicată
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind  prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările

Mai multe știri pe republikanews.ro

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

sursa anpc.ro

hidro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here