Primarul comunei Bărcăneşti, Valeriu Lupu: Anunţ licitaţie publică

Primarul comunei Bărcăneşti, Valeriu Lupu: Anunţ licitaţie publică

Primarul localităţii Bărcăneşti, VALERIU LUPU, anunţă licitaţie publică.

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

   Comuna  Bărcăneşti  cu sediul in Sat Bărcăneşti , str. Crinilor, nr. 108 , Comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova, telefon  0244276595 , fax 0244276595, email:  [email protected]

 1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

    Imobilul  apartine domeniului public al Comunei  Bărcăneşti si este compus din :

– cladire cu o  suprafață totală construită de 170 mp şi o suprafaţă utilă de 124,28 mp.

terenului aferent construcţiei cu o suprafata de 1091 mp, situat in Comuna Barcanesti, Strada Magnoliei, nr.6  ,tarla 8, parcela 453, categoria curti constructii, inscris  în Cartea Funciara  nr. 25281.

Conform O.U.G. 57/2019 si H.C.L. 14 /23.03.2020.

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regaseste in caietul de sarcini.

 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

 Documentaţia aferenta procedurii se poate descarca  după site-ul instituţiei  sau  contra cost la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti .

 1. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

    Compartiment Achizitii Publice al Primariei Comunei Bărcăneşti , str. Crinilor , nr. 108, judeţul Prahova, telefon : 0786 179 065.

 1. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

    Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 10 lei şi se vor achita la casieria Primăriei comunei Bărcăneşti sau în contul RO28TREZ5395006XXX002026 ,deschis la Trezoreria Statului.

 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.05.2020, ora 10.00

 1. Informaţii privind ofertele:
 2. 9. Data limită de depunere a ofertelor: 26.05.2020, ora 10.00
 3. 10. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Sat Bărcăneşti, str. Crinilor , nr. 108 , Comuna Bărcăneşti,  jud. Prahova, cod postal 107055

 1. 11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:   Un exemplar original .
 2. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.05.2020, Sat Bărcăneşti, str. Crinilor , nr.108 , Comuna Bărcăneşti , jud. Prahova, cod postal 107055

 13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Prahova cu adresa : Municipiul Ploiesti, Str. Văleni, nr. 44, jud. Prahova, cod poştal 100125 tel 0244/544230 , fax : 0244/541272.

 1. 14. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.2020

PRIMAR, VALERIU LUPU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here