Încă o şansă. ISU Prahova face recrutări pentru şcoala de pompieri din Boldeşti. Condiţii de participare

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri Mâine începe admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri de la Boldeşti

Continuă recrutările pentru şcoala de pompieri din Boldeşti

Încă o şansă. ISU Prahova face recrutări pentru şcoala de pompieri din Boldeşti. Condiţii de participare.

În total la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti sunt disponibile 300 de locuri.

cel mai verde complex reziential

La concurs se candidează pe 300 de locuri, destinate bărbaţilor, astfel:

 • subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 locuri;
 • maistru militar auto – 25 locuri.

Ccandidaţilor de etnie romă le sunt alocate 2 locuri în calificarea „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă”.

Durata studiilor postliceale este de 1 an.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, în raport cu domiciliul sau reşedinţa înscrise în cartea de identitate, până la data de 23.11.2018, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

În vederea susţinerii concursului de admitere, candidaţii declaraţi „apt” psihologic şi medical se înscriu la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, în perioada 10.01.2019 – 21.01.2019.

Condiţii de înscriere

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Conţinutul dosarului de recrutare

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 • cererea de înscriere
 • diploma de bacalaureat (copie)
 • foaia matricolă pentru clasele IX-XII/IX-XIII (copie)
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil;
 • copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • curriculum vitae – Europass (CV)
 • autobiografia
 • tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţia acestuia
 • cazierul judiciar
 • trei fotografii color 3/4 și o fotografie color 9/12 cm. Fotografiile vor avea înscris pe verso cu majuscule următoarele date: NUMELE, prenumele tatălui, PRENUMELE CANDIDATULUI şi codul numeric personal;
 • avizul psihologic
 • fişa medicală-tip încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Candidaţii care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de organizaţia etnică constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie.

Vezi şi https://republikanews.ro/telenovela-fetitelor-disparute-de-acasa-alaturi-de-barbatul-de-39-de-ani-continua/

comunicat presă

arnos 6 oua

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here