Acte necesare la acordarea ajutorului de încălzire pentru cetăţenii din Băicoi

Acte necesare la acordarea ajutorului de încălzire pentru cetăţenii din Băicoi pentru sezonul rece NOIEMBRIE 2021 – MARTIE 2022

Acte privind dovedirea componentei familiei, in original si copie:

 • act de proprietate( certificat mostenitor, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de concesiune);
 • originale si copii dupa actul de identitate (Buletin de Identitate, Carte de Identitate, Carte de Identitate Provizorie, Permis de edere temporara) ale membrilor familiei care au implinit varsta de 14 ani (domiciliul sau re edinta trebuie sa corespunda cu locul de consum);

-originale si copii dupa certificate de na tere ale membrilor familiei care nu au implinit varsta de 14 ani;

 • original si copie dupa certificat de casatorie;
 • original si copie dupa certificat deces;

-copie dupa hotarare judecatoreasca definitiva i irevocabila de divort/ incredintare minori;

cel mai verde complex reziential

-hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului privind masura plasamen tului, potrivit legii;

-adeverinte coala/facultate prin care sa ateste calitatea de elev/student        i daca ace tia beneficiaza sau nu de burse;

Actele doveditoare privind veniturile realizate;

-actele prevazute in cererea i declaratia pe propria raspundere pentru acordarea ajuto rului pentru incalzirea locuintei, potrivit fonnei de venit realizate;

-adeverinta de venit cuprinzand salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masa) ;

-cupon de pensie din luna anterioara depunerii cererii (orice tip de pensie);

-cupon de handicap din luna anterioara depunerii cererii;

-cupon de indemnizat ie de omaj din luna anterioara depunerii cererii;

-cupon de indemnizatie pentru cre tere copil din luna anterioara depunerii cererii;

 • Adeverinta rol-regist ru agricol( biroul nr.3-etaj)

Alte acte:

 • factura de gaze;
  • factura de energie electrica pentru suplimentul de energie;
   • pentru a dovedi vechimea mai mare de IO ani a masinii/motocicleta, solicitantii vor anexa la cerere, in copie xerox, talonul si cartea de identitate a acestora.

MENTIUNE:

Cererile se completeaza numai de catre titularul ajutorului, acesta putand fl:

 • proprietarul locuintei , succesorul de drept al acestuia.titularul contractului de inchiriere, concesiune (imputemicit prin procura notariala de catre proprietarul locuintei sau de catre titularul contractului de inchiriere),persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager.

CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

VENITURILE NETE LUNARE/MEMBRU DE FAMILIELEMNE SI CARBUNI Lei/lunaGAZE NATURALE Lei/lunaENERGIE ELECTRICA Lei/luna
<200=100%320250500
201,1-320=90%288225450
320,1-440=80%256200400
400,1-560=70%224175350
560,1-680=60%192150300
680,1-920=50%160125250
920,1-1040=40%128100200
1040,1-1160=30%9675150
1160,1-1280-20%64so100
1280,1-1386=10%3225so
* 1280,1-2053=10%3225so

*PERSOANA SINGURA

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI DE INCALZIRE

Bunuri imobile
1Cladiri  sau  alte spatii  locative in  afara  locuintei  de  domiciliu             i a  anexelor gospodare ti
2Terenuri de imprejmuire a locuintei i curtea aferenta  i alte terenuri intravilane care depa esc 1.000 mp in zona urbana i 2.000 mp in zona rurala
Bunuri mobile..
    1Autoturism/autoturisme  i/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum i pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fiira remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”
5Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
6Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate in stare de functionare
Terenuri /animate i/sau pasari
  1Suprafefe de teren, animale i  pasari a  caror  valoare neta de  producfie  anuala depa e te suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTA.:Detinerea unuia dintre bunurile menfionate conduce la excluderea acordarii ajutorului de incalzire

arnos 6 oua

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here