logo
RNTV Live

Încadrări directe din sursă externă la IJP Prahova. Condiţii

IJP Prahova concurs
Mihai Constantinescu

Încadrări directe din sursă externă pentru ocuparea a 2 posturi de ofițer de poliție în cadrul Serviciului Criminalistic existente la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

Înscrierea candidaților se va realiza în perioada 23.09-05.10.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 05.10.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@ph.politiaromana.ro.

Vezi şi https://portal.republikanews.ro/s-a-pus-stop-accidentelor-rutiere/

Cine poate participa

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

• să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
• să cunoască limba română, scris şi vorbit;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
• să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului;
• să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
• să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
• să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
• să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
• să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
• să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
• să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
• dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
• să obțină sau să dețină certificat/autorizație de acces la informații clasificate de nivelul prevăzut în fișa postului.

Pregătirea necesară candidaților înscriși

Pregătirea necesară candidaților înscriși pentru posturile vacante de ofițer de poliție:

Pentru postul de ofiţer specialist I (psiholog) la Compartimentul Identificări Judiciare din cadrul Serviciului Criminalistic:

 Pregătire de bază:

• Studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul/ profilul/specializarea psihologie;

• Studii superioare de licență ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) în domeniul de licență psihologie.

Autorizații speciale:

• să dețină/să obțină autorizație/certificat pentru accesul la informații clasificate nivel ,,secret de serviciu”;
• să dețină atestat de liberă practică în specialitatea ,,psihologie judiciară evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf”.
• să dețină/să obțină acreditarea ca expert criminalist autorizat în domeniul ,,detecția comportamentului simulat (poligraf);

Pentru postul de ofiţer specialist III la Centrul Teritorial de examinare IT din cadrul Serviciului Criminalistic:

Pregătire de bază:

Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele profiluri/domenii/domenii de licență/specializări:

• electronic/inginerie electronică;
• știința/ingineria sistemelor și calculatoarelor;
• electric/inginerie electrică;
• informatică (cu toate specializările);
• matematică-informatică;
• cibernetică, statistică și informatică economică.

Sau

Studii universitare de licență-ciclul I de studii universitare(sistemul Bologna), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din următoarele domenii de studii universitare de licentă/domenii de licență/specializări:

• inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
• calculatoare și tehnologia informației;
• ingineria sistemelor;
• informatică industrială;
• inginerie electrică (numai specializările Inginerie electrică și calculatoare, Informatică aplicată în inginerie electrică);
• cibernetică, statistică și informatică economică;
• informatică;
• matematică-informatică;
• fizică- informatică;
• chimie – informatică

Autorizații speciale

• să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate, nivel ,,secret de serviciu”
• să dețină/să obțină acreditarea ca expert criminalist autorizat în specialitatea ,,expertiza aplicațiilor și datelor informatice”

Înscrierea candidaților se va realiza menționând postul, structura în care se regăsește acesta, precum și poziția din statul de organizare pentru care candidează (exemplu: vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I (psiholog), din cadrul Serviciului Criminalistic, prevăzut la poziția 471 în statul de organizare al unității).

Informații complete cu privire la modalitatea de desfășurare a concursului se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliție al Județului Prahova

https://ph.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-pentru-ocuparea-unui-numar-de-2-doua-posturi-vacante-de-ofiter-de-politie-specialitatea-criminalistica-existente-la-nivelul-serviciului-criminalistic-ijp-prahova-prin-incadrare-directa-din-sursa-externa

romsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldeko-angajeazaekond-angajeazasponsor