34 de locuri de muncă la Hipodromul din Ploieşti. Se caută medici veterinari, paznici, îngrijitori

Hipodromul Ploiești consumă dublu decât produce
Mândria Ploieștiului suge de la sânul municipalității.

Clubul Sportiv Municipal Ploieşti anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a celor 34 de posturi contractuale  vacante,  de conducere şi de executie, pentru Hipodromul din Ploieşti. De pe 19 august se vor putea depune dosarele perioadă care va ţine până pe 1 septembrie. Pe 2 septembrie va avea loc selecţia dosarelor, iar pe 9 septembrie probele din concurs, urmând ca pe 14 septmbrie să fie proba de interviu. Funcţiile vacante, condiţii şi alte amănunte puteţi afla citind în continuare anunţul CSM Ploieşti.

 

 • 1 post Sef formatie paza, PSI, intretinere;
 • 1 post inspector de specialitate medic veterinar gr.IA
 • 2 posturi muncitor calificat electrician intretinere si reparatii treapta profesionala I
 • 1 post muncitor calificat instalator retele termice si sanitare treapta  profesionala I
 • 6 posturi paznic ;
 • 8 posturi ingrijitor.
cel mai verde complex reziential

Pentru a ocupa un post contractual vacant  candidaţii trebuie sa  îndeplineasca urmatoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului- cadru aprobat prin Hotarărea Guvernului nr. 286/23.03.2011, cu modificarile şi completarile ulterioare:

 1. Are cetăţenie română;
 2. Cunoaste limba română – scris şi vorbit;
 3. Are vărsta minimă reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 1. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 2. Îndeplineste conditiile de studii şi dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 3. nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs şi ocuparii functiei contractuale sunt:

            Sef Formatie paza, PSI, intretinere

–  Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

– atestat de paza

–  Experienta pe un  post de conducere   – minimum 1 an

– constituie un avantaj detinerea unui atestat PSI

Probe de concurs :   selectia dosarelor, proba scrisa si interviu

  Bibliografie pentru ocuparea postului :

 1. Legea nr. 477\2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. Legea 215\2001 privin Administraţia Publica Locală republicată şi actualizată
 3. Legea 333\2003 privind Paza obiectivelor, bunurilor,
  valorilor şi protecţia persoanelor.
 4. –Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;
 5. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Inspector de specialitate – medic veterinar gr.IA

Cerinte:

Studii superioare de lungă durată diplomă de licentă, specializare medicina veterinară

Vechime in specialitatea studiilor – de minimum 3  ani

Probe de concurs :  selectia dosarelor, proba scrisa    si interviu

Bibliografie:

 1. Legea nr. 477\2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile publice;

2.Bolile infectioase ale animalelor. – editura Ceres – Gh. Rapuntean ,Maria Moisiu

3.Manual de propedeutica si tehnica chirurgicala veterinara – Traian Leau

4.Toxicologie sanitara-veterinara – Victor Criveanu, Maria Criveanu, Mitica Rapeanu

5.Patologie si clinica medicala veterinara – editura sitech Craiova – dr. Lucian Ionita

Din bibliografia  de mai sus, este necesara  documentatia referitoare la cabaline.

– Muncitor calificat – electrician intretinere si reparatii  treapa I

– Studii medii sau 10 clase + scoala profesionala

Certificat de calificare in meseria de electrician;

Vechime in calificare minimum 2 ani

Probe de concurs :  selectia dosarelor, proba practica   si interviu

 Bibliografie  electrician:

 • Manualul
 • Legea nr. 477\2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Muncitor calificat –instalator  retele termice si sanitare treapa I

–      Studii medii sau 10 clase + scoala profesionala

-Certificat de calificare in meseria de instalator;

– Vechime in domeniu

Probe de concurs :  selectia dosarelor, proba practica   si interviu

Bibliografie  instalator:

 • Legea nr. 477\2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile publice
 • Instalaiile de incalzire centrala : .
 • mentinerea in exploatare normala a intregului sistem de incalzire centrala inclusive realizarea  de reparatii si interventii la aparitia unor incidente, avarii sau defectiuni
 • asigurarea parametrilor de performanta proiectati  in scopul realizarii exigentelor  consumatorilor pe intreaga durata a exploatarii; .
 • functionarea instalatiilor cu un consum minim de energie;
 • reprezentarea si cotarea organelor de asamblare cu  si fara  filet
 • Exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare;
 • intretinerea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare  instructiuni de exploatare ;
 • Exploatarea instalatiilor sanitare: .
 • retelele exterioare de alimentare cu apa rece si calda retelele exterioare de canalizare ;
 • retelele exterioare de canalizare;

 

 

Paznic

 • Studii generale sau medii
 • Atestat de paza
 • Experienta in domeniu
 • Probe de concurs : selectia dosarelor, proba scrisa si interviu

Bibliografie paznic  :

 1. Legea nr. 477\2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile  publice
 2. Legea nr.333/2003, privind paza bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; cu completarile ulterioare ;
 3. Lege nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca cu modificarile si completraile ulterioare.

 –    Ingrijitor

studii: minimum şcoală generală;

experienta in ingrijirea cailor

Probe de concurs: selectia dosarelor, proba practica   si interviu

Bibliografie ingrijitor  :

 1. Legea nr. 477\2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile – Norme generale de conduită professională a personalului contractual, art.7
 2. Legea . 319 / 2006 – a securităţii şi sănătăţii în munca cu modificarile si completraile ulterioare – Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;

Probele  stabilite pentru concurs :   se va desfasura conform calendarului urmator :

 19.08.2016- 01.09.2016  perioada de  depunere a dosarelor la sediul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, str. Milcov nr. 1, Sala “Leonard Dorofeti” ;

– 02.09.2016 selectia dosarelor;

09.09..2016, proba scrisa si /sau proba practica,

ora 9.00 insp. de specialitate medic veterinar , electrician, paznic;

ora 11.00- sef formative paza PSI intrtinere, instalator,

ora 13.00- ingrijitor

– 14.09.2016,  interviul – ora 9.00- insp. de specialitate  medic veterinar , electrician, paznic;

ora 11.00- sef formative paza PSI intrtinere, instalator,

ora 13.00- ingrijitor

Concursul se va desfasura la  Complex Hipodrom , Ploiesti, str. Ghighiului, nr. 2 .

Conform art. 6 al   Regulamentului cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractal din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente :

 1. Cerere de înscriere la concurs, adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publica;
 1. carnetul de muncă sau dupa caz adeverinţele  care sa ateste vechimea în muncă, in meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile medicale abilitate;
 1. Cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candidează ;
 2. Curriculum vitae.

Adeverinta  care atesta starea de sanatate , in clar , numarul , data , numele  emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit  de ministerul Sanatatii.

În cazul în care candidatul depune  o declaratie pe propria raspundere ca nu are  antecedente penale , în cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor , acesta  are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar , cel mai târziu până la data desfaşurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate , copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau , dupa caz, adeverinţele care atesta vechimea vor fi prezentate şi in original în vederea verificarii conformitaţii copiilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti , str. Milcov , nr. 1 de luni pana joi intre orele 9.00- 15.00 si vineri pana la ora 13.00 sau la telefon 0724237379,  persoana de contact Tataru Elena .

arnos 6 oua

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here