Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Mizil – BURSA DE VALORI EDUCAȚIONALE

Daniel

Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu” funcționează neîntrerupt ca instituție de învățământ încă din anul 1919. Denumirea şi profilul şcolii s-au schimbat de mai multe ori pe parcursul existenței sale, însă unele dintre calificările cuprinse astăzi în oferta educațională au o îndelungată tradiție, în timp ce altele sunt calificări noi, introduse în ofertă la solicitarea agenților economici.

Respectând tradiția şi dorința ȋntemeietorului său, şcoala asigură educația tinerilor din zona Mizil şi din localitățile ȋnvecinate, oferindu-le acestora, ȋn acelaşi timp, posibilitatea obținerii unei meserii, la terminarea studiilor. Avantajul elevilor care optează pentru ȋnvățământul profesional şi tehnic oferit de Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu” este calificarea. Atât părinții, cât şi elevii trebuie să ştie că fiecare program de pregătire, pe fiecare nivel de calificare, se finalizează cu un examen, iar promovarea acestui examen înseamnă obținerea certificatului de calificare.

Şcoala asigură formarea profesională a elevilor ȋntr-un mediu sigur şi sănătos, dispunând de două corpuri de clădire complet echipate şi dotate corespunzător, supravegheate video şi cu pază proprie.

Baza materială cuprinde 24 de săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, un laborator de fizică, un laborator de chimie-biologie, un cabinet de legislație rutieră, un cabinet limba românӑ, un cabinet limbi strӑine, un cabinet istorie-geografie, un cabinet economie, un cabinet mecanică, un cabinet autocad, un cabinet pentru firme de exerciṭiu – turism, o sală tehnica servirii şi servicii hoteliere – turism, un cabinet agriculturӑ, un cabinet firme de exercițiu – profil servicii, un cabinet comerṭ, un atelier alimentaṭie, 2 ateliere mecanice. Toate sălile sunt dotate cu videoproiector, dispun de conexiune la internet şi de echipamente necesare pentru desfăşurarea cursurilor online. De asemenea, şcoala dispune de cabinet psihologic şi consilier şcolar, cabinet  medical cu program permanent, bibliotecă cu 20.000 de volume, sală de lectură, sală de festivități, teren şi sală de sport. Pentru elevii de la ȋnvățământul profesional, şcoala este autorizată ca şcoală de şoferi pentru categoriile B şi Tr, având personal autorizat ȋn acest sens şi un parc auto corespunzător.

Printr-un proiect al Primӑriei Mizil s-a obṭinut o finanṭare POR de 5.000.000 euro pentru reabilitarea internatului – 100 locuri, reabilitarea cantinei, construcția unei clӑdiri noi de  1000 mp care cuprinde 10 spaṭii pentru ateliere, cu dotӑri complete, pentru calificӑrile  din oferta școlii, construcția unui teren de sport nou.

Pentru buna desfăşurare a lecțiilor online, şcoala dispune de platformă educațională şi echipamente IT pentru profesori (laptopuri, tablete grafice, table interactive) şi elevi (laptopuri distribuite prin programul ROSE şi tablete distribuite prin programul Şcoala de acasă).

Resursele umane sunt calificate, având o bună pregătire profesională şi experiență la catedră, majoritatea cadrelor didactice sunt profesori titulari, având gradul didactic I sau II.

            La nivelul şcolii se derulează mai multe proiecte cu finanțare externă (“Şcoala-şansă pentru viitor” din cadrul programului ROSE – 60 elevi de clasa a XII-a desfăşoară activități remediale pentru îmbunӑtӑṭirea performanṭelor la examenul de bacalaureat; Erasmus+  – acṭiunea KA1 – MOBILITĂȚI VET – 28 de elevi de clasa a XI-a vor efectua un stagiu de practicӑ de 3 sӑptӑmâni la agenṭi economici parteneri din Torino – Italia; “Stagiar – STArt la învӑṭare prin aplicare” – aproximativ 50 de elevi din învӑṭӑmântul profesional și liceal desfӑșoarӑ stagii de practicӑ la agenṭi economici parteneri și beneficiazӑ de consiliere pentru dezvoltarea carierei; “Profesioniştii de mâine, elevii de astăzi – PROMIT” şi “Accesul tinerilor la viitor – ACTIV” aproximativ 50 de elevi de la ȋnvățământul dual desfăşoară stagiile de practică la agenții economici parteneri.

            Activitӑṭile extracurriculare desfăşurate ȋn cadrul şcolii constau ȋn: excursii tematice, participare la târguri și expoziṭii, vizite de studiu, activitӑṭi de  orientare în carierӑ desfăşurate ȋn parteneriat cu universități, marcarea unor evenimente istorice  și culturale, baluri, serbӑri, festivitӑṭi, acṭiuni caritabile.

            Pentru anul şcolar 2021-2022, oferta educațională este variată şi cuprinde 3 clase de liceu zi, total 78 de locuri, 4 clase de ȋnvățământ profesional, fiecare cu dublă specializare, total 96 de locuri, o clasă liceu seral  – a IX-a; o clasă liceu seral – a XI-a.  

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor