Colegiul Național “Nicolae Grigorescu” , Câmpina

Daniel

   Colegiul Național “Nicolae Grigorescu” din municipiul Câmpina este o instituție de învățământ de prestigiu din județul Prahova. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism.

     Deviza școlii: Profesionalism – Implicare – Seriozitate

     Viziunea: „Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu” – centru educaţional de excelenţă şi nucleu cultural emergent, care formează cetăţeni europeni!”

     Misiunea: „Mereu mai buni”

     Concret, misiunea noastră este:

1.  Să formăm şi să consolidăm deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii;

2.  Să creăm un cadru în care profesorii să se simtă împliniţi profesional;

3. Să oferim elevilor posibilitatea de a-şi satisface setea de cunoaştere, de a folosi tehnicile informaţionale, de a dobândi abilităţi de comunicare în limbile moderne;

4. Să asigurăm elevilor un nivel intelectual moral şi civic universal.

     Scurt istoric

     Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Municipiul Câmpina a fost înființat în anul 1919 ca liceu mixt, primind în anul 1930 numele Liceul Dimitrie Barbu Știrbey. În anii ’30 se va împărți în Liceul de fete și Liceul de băieți, pentru ca în 1948 să redevină liceu mixt. Măsurile din perioada comunistă au influențat adânc dezvoltarea ulterioară, din 1957 purtând numele pictorului Nicolae Grigorescu. Această schimbare a durat până în 1972 când a devenit Liceul de Matematică-Fizică Nicolae Grigorescu, titulatură schimbată la rându-i în Liceul Industrial numărul 5 (din 1982). După 1989, liceul a redevenit teoretic, pentru ca în 1999 să devină colegiu național.

     Numele patronimic al liceului a fost atribuit pe 13 mai 1957. Astfel, la 15 mai – ziua nașterii pictorului Nicolae Grigorescu – a fost instituită ziua liceului.

     Baza materială

     Colegiul Național Nicolae Grigorescu dispune de   39 de săli de clasă moderne, cabinete, 4 laboratoare de informatică,  laborator de fizică,  laborator de chimie, laborator de biologie,  sală multiboard,  bază sportivă modernă și  bibliotecă cu peste 23.000 volume.

     Resurse umane

     Personalul colegiului este format din 54 profesori titulari (5 cu titlul de doctor, 45 cu gradul I, 3 cu gradul II, 1 cu definitivat), personal didactic auxiliar (7 persoane) și  personal nedidactic (15 persoane). Întregul personal este dedicat educării și formării elevilor celor trei cicluri de învățământ: primar, gimnazial, liceal.

     Programe și proiecte educative

     Programul Anti-drog; Proiect Educațional Always; Cercul de Dezbateri Academice; Cercul de Robotică; Educație Rutieră; Protecția Mediului; Conservarea Sănătății; Activități Artistice; Activități Sportive; Activități de Voluntariat; Programul Ora de Net; Programul Aspiring Minds, Proiectul Câmpina Curată, Proiectul Aspire Talks, Ateliere de Educație Nonformală Station Europe, Grup Informal de Inițiativă Game Changers , Proiectul Young Skills, Proiectul Manifest Pentru Planeta Albastră, Proiectul Prieteni de Suflet, Festival de Teatru Pentru Elevi.

     Proiecte  și  Parteneriate internaționale

1. Proiectul EQUALITY– Europe For Qualitative Learning And The Inclusion Of Diversityies,

  Nr. 2019-1-IT02-KA229-062246-3, în cadrul Proiectului ERASMUS+ KA2;

2. Proiectul QUEST – Quality Essential Skills for Teachers in Online Learning Nr.2020- 1-RO01- KA226-SCH-095357;

3. Proiectul  Diaspora – Suflet Românesc În Biserica Neamului;

4. Proiect Un veac De Unitate În Cuget Și Simțire Românească;

4. Proiect Punțí  În Timp Peste Prut;

5. Proiectul PenPals;

6  Proiect PeaceJam.

      Parteneri proiecte, programe și activități

  1. Firma Best  Bridge Services SRL București;

  2. Universitatea Româno-Americană, București;

  3. Fundația Romanian Angel Appeal, București;

  4. Colegiul Național ”Nichita Stănescu” – Ploiești;

  5. Agenția Națională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog– Prahova;

  6. Valea Plopului- PRO VITA;

  7. Uniunea Elenă România;

  8. Casa de Cultură Geo Bogza Câmpina;

  9. Liceul Teoretic Nicolae Casso Chișcăreni, Republica Moldova;

10. American Councils for International Education România;

11. Biblioteca Municipală Dr. Constantin Istrati Câmpina;

12. Fundația Zamolxes Câmpina;

13. Inspectoratul Școlar Județean Prahova și unități de învățământ din Județul Prahova;

14. Casa Corpului Didactic Prahova;

15. Muzee și alte instituții de cultură;

16 Asociația Părinților Elevilor din CNNG

      Revista colegiului : Perspective

Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu”

Telefon/Fax: 0244-333657 (Secretariat)

E-mail : [email protected]

Site: cngrigorescu.ro

NR. 398/22.02.2021

Oferta educaţională & CURRICULARĂ

Anul şcolar 2021-2022

 1. OFERTA EDUCAŢIONALĂ:

Oferta educaţională a Colegiului Naţional „Nicolae Grigorescu” este constituită din următoarele elemente:

1. Planul de şcolarizare:

 • Reprezintă numărul de locuri/numărul de elevi şi numărul de clase de fiecare tip (nivel, filieră, profil, specializare, specializare suplimentară) organizate în fiecare an şcolar de Colegiului Naţional „Nicolae Grigorescu”.
 • Pentru clasele de început de ciclu de şcolarizare se oferă (în funcţie de prevederile legale în vigoare pentru anul respectiv):
 • 17 de locuri/clasă (minimum = 10 şi maximum = 22) pentru clasa pregătitoare/0 (1);
 • 22 de locuri/clasă (minimum = 10 şi maximum = 26) pentru clasa a V-a (2 clase, 1 clasă cu program normal şi 1 clasă cu selecţie la limba engleză);
 • 26 locuri/clasă (minimum = 15 şi maximum = 30) pentru clasa a IX-a (6).
 • Numărul de elevi pe clasă poate să fie diferit de numărul de locuri oferite iniţial – ca urmare a numărului de elevi efectiv înscrişi şi mobilităţii elevilor pe parcursul anilor şcolari, în condiţiile legale în vigoare (la nivel gimnazial şi liceal).
 • Numărul şi/sau tipul claselor nu se pot modifica pe parcursul anului şcolar, iar numărul maxim de elevi pe clasă permis de legislaţia în vigoare este de 22/26/30.
 • Planul de şcolarizare se propune anual de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de Administraţie şi se aprobă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.

2. Planurile-cadru de învăţământ:

 • Precizează pentru fiecare clasă disciplinele obligatorii şi numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea.
 • Specifică numărul total de ore pe săptămână alocat disciplinelor/activităţilor de tip opţional (curriculumul la decizia şcolii).
 • Planurile-cadru de învăţământ sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar şi sunt aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei şi nu pot fi modificate la nivelul unităţii de învăţământ. 

3. Curriculum-ul la decizia şcolii (CDS):

 • Stabileşte pentru fiecare clasă disciplinele/activităţile opţionale realizate în fiecare an şcolar, conform numărului total de ore alocat în acest scop prin planurile-cadru de învăţământ.
 • Se elaborează de Comisia pentru Curriculum, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.
 • După aprobarea disciplinelor/activităţilor din CDS, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste discipline/activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.
 • Prezenţa la ore şi notele obţinute la disciplinele/activităţile din cadrul curriculum-ului la decizia şcolii se consemnează în catalog şi fac parte din situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevului.

4. Activităţile extracurriculare:

 • Reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă de disciplinele din planurile-cadru de învăţământ şi din curriculum-ul la decizia şcolii.
 • Activităţile extracurriculare se organizează în spaţiile şcolare din unitatea de învăţământ, de regulă în afara orarului principal.
 • Se propun de Comisia pentru Curriculum, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.
 • După aprobarea activităţilor extracurriculare, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.
 • Prezenţa la ore şi rezultatele evaluărilor la activităţile extracurriculare se consemnează în documentele cadrului didactic care susţine activitatea respectivă şi nu se trec în catalog.
 • Situaţia prezenţei la activităţile extracurriculare a elevului care a optat în scris pentru aceste activităţi este luată în considerare la stabilirea notei la purtare, în acelaşi regim cu prezenţa la celelalte ore.
 • Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extracurriculare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.

5. Activităţile extraşcolare:

 • Reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi profesională, culturale, artistice, sportive, recreative, etc. organizate pentru elevii colegiului, de regulă în afara unităţii de învăţământ şi în afara orarului.
 • Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii.
 • Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori.
 • La fel ca în timpul tuturor activităţilor organizate, elevii trebuie să respecte şi pe parcursul activităţilor extraşcolare regulile unui comportament civilizat şi decent.
 • Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte întocmai aceste reguli – pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul activităţii.
 • Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de organizatori şi nu se trec în catalog.
 • Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.
 1. OFERTA CURRICULARĂ:

CLASA PREGĂTITOARE / O = 1 clasă x 17 elevi

CLASA a V-a (CU SELECŢIE LA LIMBA ENGLEZĂ) = 1 clasă x 22 elevi

CLASA a V-a (CU PROGRAM NORMAL) = 1 clasă x 22 elevi

CLASA a IX-a A: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ = 1 clasă x 26 elevi

CLASA a IX-a B: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ+INFORMATICĂ INTENSIV = 1 clasă x 26 elevi

CLASA a IX-a C: ŞTIINŢE ALE NATURII = 1 clasă x 26 elevi

CLASA a IX-a D: ŞTIINŢE  SOCIALE = 1 clasă x 26 elevi

CLASA a IX-a E: ŞTIINŢE SOCIALE+FRANCEZĂ INTENSIV = 1 clasă x 26 elevi

CLASA a IX-a F: FILOLOGIE (ENGLEZĂ INTENSIV) = 1 clasă x 26 elevi

Legendă:

 • TC = Trunchi comun
 • CD = Curriculum diferenţiat
 • CDS = Curriculum la decizia şcolii

CLASA PREGĂTITOARE / O = 1 clasă x 17 (10-22) elevi

Nr. crt.Aria curricularăDisciplinaTC+CDCDS
Limbă şi comunicareComunicare în limba română Limba engleză5 1  Formaţie sportivă de înot (clasele P/0-4)        
Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică şi explorarea mediului Ştiinţe ale naturii4 –
Om şi societateIstorie Geografie Educaţie civică Religie– – – 1
Educaţie fizică, sport şi sănătateEducaţie fizică2
Joc şi mişcare
ArteMuzică şi mişcare2
TehnologiiArte vizuale şi abilităţi practice2
Consiliere şi orientareDezvoltare personală2  
 TOTAL = 19 19

CLASA a V-a (CU SELECŢIE LA LIMBA ENGLEZĂ) = 1 clasă x 22 (10-26) elevi

Nr. crt.Aria curricularăDisciplinaTC+CDCDS
1.Limbă şi comunicareLimba română Limba modernă 1 (engleză) Limba modernă 2 (germană)4 4 2  Formaţie sportivă de înot (clasele 5-8)  
2.Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică Fizică Chimie Biologie4 – – 1
3.Om şi societateEducaţie socială/Gândire critică şi drepturile copilului Istorie Geografie Religie1   2 1 1
4.ArteEducaţie plastică Educaţie muzicală1 1
5.Educaţie fizică, sport şi sănătateEducaţie fizică şi sport2
6.TehnologiiEducaţie tehnologică şi aplicaţii practice Informatică/TIC1 1
7.Consiliere şi orientareConsiliere şi dezvoltare personală1
 TOTAL = 27 27

CLASA a V-a (CU PROGRAM NORMAL) = 1 clasă x 22 (10-26) elevi

Nr. crt.Aria curricularăDisciplinaTC+CDCDS

1.
Limbă şi comunicareLimba română Limba modernă 1 (engleză) Limba modernă 2 (germană)4 2 2  Teoria numerelor şi viaţa – opţional           Formaţie sportivă de înot (clasele 5-8)  
2.Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică Fizică Chimie Biologie4 – – 1
3.Om şi societateEducaţie socială/Gândire critică şi drepturile copilului Istorie Geografie Religie1   2 1 1
4.ArteEducaţie plastică Educaţie muzicală1 1
5.Educaţie fizică, sport şi sănătateEducaţie fizică şi sport2
6.TehnologiiEducaţie tehnologică şi aplicaţii practice Informatică/TIC1   1
7.Consiliere şi orientareConsiliere şi dezvoltare personală1
 TOTAL = 26 251 oră

CLASA a IX-a A: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ = 1 clasă x 26 elevi

Nr. crt.Aria curricularăDisciplinaTC+CDCDS
1.Limbă şi comunicareLimba română Limba modernă 1 (engleză) Limba modernă 2 (franceză/germană)4 2 2  Informatică – extindere     ± Formaţie sportivă de rugby-tag (clasele 9-12)Formaţie sportivă de baschet fete (clasele 9-12)Formaţie sportivă de baschet băieţi (clasele 9-12)  
2.Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică Fizică Chimie Biologie4 3 2 2
3.Om şi societateIstorie Geografie Logică, argumentare şi comunicare Religie1 1 1 1
4.ArteEducaţie muzicală Educaţie vizuală½ ½
5.Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică1
6.TehnologiiTehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Informatică2   1
7.Consiliere şi orientareDirigenţie
 TOTAL = 29 281 oră

CLASA a IX-a B: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ+INFORMATICĂ INTENSIV = 1 clasă x 26 elevi

Nr. crt.Aria curricularăDisciplinaTC+CDCDS
1.Limbă şi comunicareLimba română Limba modernă 1 (engleză) Limba modernă 2 (franceză/germană)4 2 2  Informatică – activităţi teoreticeInformatică – activităţi practiceInformatică – activităţi practice ± Formaţie sportivă de rugby-tag (clasele 9-12)Formaţie sportivă de baschet fete (clasele 9-12)Formaţie sportivă de baschet băieţi (clasele 9-12)
2.Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică Fizică Chimie Biologie4 3 2 2
3.Om şi societateIstorie Geografie Logică, argumentare şi comunicare Religie1 1 1 1
4.ArteEducaţie muzicală Educaţie vizuală½ ½
5.Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică1
6.TehnologiiTehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Informatică2   1
7.Consiliere şi orientareDirigenţie
 TOTAL = 31 283 ore/6 grupe

CLASA a IX-a C: ŞTIINŢE ALE NATURII = 1 clasă x 26 elevi

Nr. crt.Aria curricularăDisciplinaTC+CDCDS
1.Limbă şi comunicareLimba română Limba modernă 1 (engleză) Limba modernă 2 (franceză/germană)4 2 2  Chimie – extindere   ± Formaţie sportivă de rugby-tag (clasele 9-12)Formaţie sportivă de baschet fete (clasele 9-12)Formaţie sportivă de baschet băieţi (clasele 9-12)
2.Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică Fizică Chimie Biologie4 3 2 2
3.Om şi societateIstorie Geografie Logică, argumentare şi comunicare Religie1 1 1 1
4.ArteEducaţie muzicală Educaţie vizuală½ ½
5.Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică1
6.TehnologiiTehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Informatică2   1
7.Consiliere şi orientareDirigenţie
 TOTAL = 29 281 ora

CLASA a IX-a D: ŞTIINŢE SOCIALE = 1 clasă x 26 elevi

Nr. crt.Aria curricularăDisciplinaTC+CDCDS
1.Limbă şi comunicareLimba română Limba modernă 1 (engleză) Limba modernă 2 (franceză/germană) Limba latină4 3 2 1  Educaţie fizică – extindere   ± Formaţie sportivă de rugby-tag (clasele 9-12)Formaţie sportivă de baschet fete (clasele 9-12)Formaţie sportivă de baschet băieţi (clasele 9-12)
2.Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică Fizică Chimie Biologie2 2 1 1
3.Om şi societateIstorie Geografie Logică, argumentare şi comunicare Religie2 2 2 1
4.ArteEducaţie muzicală Educaţie vizuală1 1
5.Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică1
6.TehnologiiTehnologia informaţiei şi comunicaţiilor2
7.Consiliere şi orientareDirigenţie
 TOTAL = 29 281 oră

CLASA a IX-a E: ŞTIINŢE SOCIALE+FRANCEZĂ INTENSIV = 1 clasă x 26 elevi

Nr. crt.Aria curricularăDisciplinaTC+CDCDS
1.Limbă şi comunicareLimba română Limba modernă 1 (engleză) Limba modernă 2 (franceză/germană) Limba latină4 3 2 1  Limba franceză: Communi-quons en français – opţional ± Formaţie sportivă de rugby-tag (clasele 9-12)Formaţie sportivă de baschet fete (clasele 9-12)Formaţie sportivă de baschet băieţi (clasele 9-12)
2.Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică Fizică Chimie Biologie2 2 1 1
3.Om şi societateIstorie Geografie Logică, argumentare şi comunicare Religie2 2 2 1
4.ArteEducaţie muzicală Educaţie vizuală1 1
5.Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică1
6.TehnologiiTehnologia informaţiei şi comunicaţiilor2
7.Consiliere şi orientareDirigenţie
 TOTAL = 29 281 oră

CLASA  a IX-a F: FILOLOGIE (ENGLEZĂ INTENSIV) = 1 clasă x 26 elevi

Nr. crt.Aria curricularăDisciplinaTC+CDCDS
1.Limbă şi comunicareLimba română Limba modernă 1 (engleză) Limba modernă 2 (franceză/germană) Limba latină4 3 2 1  Limba engleză: Brushing up on the Basics for FCE – opţional ± Formaţie sportivă de rugby-tag (clasele 9-12)Formaţie sportivă de baschet fete (clasele 9-12)Formaţie sportivă de baschet băieţi (clasele 9-12)
2.Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică Fizică Chimie Biologie2 2 1 1
3.Om şi societateIstorie Geografie Logică, argumentare şi comunicare Religie2 2 2 1
4.ArteEducaţie muzicală Educaţie vizuală1 1
5.Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică1
6.TehnologiiTehnologia informaţiei şi comunicaţiilor2
7.Consiliere şi orientareDirigenţie
 TOTAL = 29 281 oră
COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor